کالج سروانتس برای دورۀ جدید ترمیک سه روز در هفته، سطح مبتدی زبان‌آموز می‌پذیرد.

 روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10:30 تا 12

شروع دوره از تاریخ 15 بهمن ماه 1399

 

- در این دوره دروس چهار تا شش از کتاب Nuevo Prisma A1 تدریس خواهد شد.

- برای ثبت نام به پورتال آموزش کالج سروانتس به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.