دوره ها

  • کلاسهای حضوری در محل آموزشگاه زبان سروانتس برگزار می گردند.منبع درسی در کلاسهای ترمیک کالج سروانتس کتاب Nuevo Prisma می باشد.
  • مقاطع A1 و A2 به صورت 4 ترمه و مقاطع B و C به صورت 6 ترمه برگزار می گردند.
  • در هر ترم A1 و A2 سه درس و در مقاطع دیگر دو درس از کتاب تدریس می شود.
  • ترم های فوق فشرده به صورت تمام مقطع برگزار می شود ( برای مثال تمام سطوح A1 در یک ترم برگزار می شوند).
  • دوره های خصوصی بنا بر نیاز و زمان آزاد متقاضی و پس از هماهنگی با مدرس در محل آموزشگاه و یا پورتال موسسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.
  • کلاسهای آنلاین در پورتال موسسه و در بستر آموزشی اختصاصی بیگ بلو باتن کالج برگزار می گردد.
  • دوره های ترمیک سه روز در هفته در روزهای زوج و دوره های دو روز در هفته در روزهای یکشنبه/سه شنبه و یا شنبه/چهارشنبه برگزار می شوند.
  • دوره های یک روز در هفته مطابق با برنامه آموزشگاه در روزهای پنجشبه و یا جمعه به صورت دو جلسه پیاپی برگزار می شوند.
  • دوره های فوق فشرده فعلا صرفا به صورت حضوری و در محل آموزشگاه برگزار خواهند شد.
  • دوره های چهار جلسه در هفته به صورت دو روز در هفته و هر روز دو جلسه برگزار خواهند گردید.