کالج سروانتس برای دورۀ جدید ترمیک سه روز در هفته، سطح مبتدی زبان‌آموز می‌پذیرد.

 روزهای زوج ساعت 17:00 - 18:30

شروع دوره از تاریخ 15 بهمن ماه 1399

- زبان اسپانیایی در این دوره از سطح مبتدی تدریس خواهد شد.

- در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1 تدریس خواهد شد.

- برای ثبت نام به پورتال آموزش کالج سروانتس به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.