موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک دو روز در هفته سطح مبتدی زبان آموز می پذیرد.

 

  • شروع دوره از تاریخ 22 آذر ماه 1399
  • شنبه ها و چهار شنبه ها ، ساعت 12:00 - 10:30

 

**   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

*** در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.