موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک یک روز در هفته سطح B1-1 زبان آموز می پذیرد.

 

  • شروع دوره از تاریخ 6 آبان ماه 1399
  • یکشنبه ها و سه شنبه ها ، ساعت 20:15 - 18:45

 

**   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

*** در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.